fbpx

Όροι Διαγωνισμού «HELENVITA VALENTINE’S DAY»


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Helenvita: ΒΑΒΥ»

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «ΦΑΡΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Περιστέρι επί της οδού Λ. Κηφισού 132 με ΑΦΜ 094106680 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (καλούμενη στο εξής «η Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Women’s Day» (καλούμενος στο εξής ο «Διαγωνισμός»), στο
πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας, ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω των Εφαρμογών Instagram και Facebook (εφεξής οι «Εφαρμογές») και είναι αναρτημένος στο λογαριασμό HELENVITA που διατηρεί η Εταιρεία στις εκάστοτε Εφαρμογές, υπό Τη διευθύνση https://www.instagram.com/helenvita_greece/?hl=el και https://www.facebook.com/helenvita.gr (εφεξής οι
«Ιστότοποι»).

Ο Διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με τις Εφαρμογές και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τις Εφαρμογές. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι νικητές δεν είναι οι Εφαρμογές, αλλά η Εταιρεία. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά η Εταιρεία και όχι οι Εφαρμογές. Οι Εφαρμογές δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη των Εφαρμογών ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Παρασκευή 10/02/2023 μέχρι και την Τρίτη 14/02/2023 και ώρα 12.00 («Περίοδος του Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στην Ιστοσελίδα. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική του μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές ή/και επιλαχόντες του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής Διαγωνισμού, καθώς και των όρων χρήσης των Εφαρμογών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και των συγγενών αυτών έως δευτέρου βαθμού και των συζύγων τους. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά την κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

O ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, γράφοντας, εντός της Περιόδου του Διαγωνισμού, αναφέροντας / mention σε ένα σχόλιο/comment κάτω από την σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού (η ανάρτηση είναι σε μορφή page post) 2 ακόμη χρήστες (φίλο/-η) εντός των Εφαρμογών, κάνοντας like στην σχετική ανάρτηση, κοινοποίηση τον Διαγωνισμό
(κάνοντας share) και ακολουθώντας (κάνοντας follow) τον λογαριασμό Helenvita στις Εφαρμογές (ο «Συμμετέχων»).

Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον Ιστότοπο Helenvita.gr/ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει περισσότερο από μία φορά στον Διαγωνισμό, καθώς και να αναφέρει περισσότερα ονόματα χρηστών (tags), όμως δύναται και δικαιούται να κερδίσει μόνο μία φόρα και ένα μόνο έπαθλο.

Ως «Έγκυρη Συμμετοχή», νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον παρόντα όρο 3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου και

(γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Εταιρείας, εντός της Περιόδου του Διαγωνισμού.

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη των τεσσάρων (4) νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση τη Τετάρτη 14/02/2023 στις 13.00 μ.μ (εφεξής η «Κλήρωση»), στα γραφεία της Εταιρείας στο Περιστέρι επί της οδού Λ. Κηφισού 132 στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι Έγκυρες Συμμετοχές από την εφαρμογή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο της Εταιρείας. Η εν λόγω κλήρωση θα αναδείξει τέσσερις (4) νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και τέσσερις (4) επιλαχόντες (εφεξής οι «Επιλαχόντες»).

Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι ένα σετ promo που περιλαμβάνει (3) προϊόντα του brand Helenvita της Εταιρείας για τον κάθε ένα από τους Νικητές (εφεξής το «Δώρο»). Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του νικητή και δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα ίσης ή διαφορετικής αξίας. Η αποστολή θα γίνει από την αποθήκη της Εταιρείας.

Τα ονόματα των Νικητών, όπως εμφανίζονται στους προσωπικούς τους λογαριασμό στην Εφαρμογή, θα δημοσιευθούν αμέσως μετά την κλήρωση με σχόλιο/comment στην σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού στους Ιστοτόπους. Κάθε Νικητής θα ειδοποιηθεί εντός δύο (2) ημερών από την Κλήρωση για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου, μέσω προσωπικού μηνύματος στην εφαρμογή (εφεξής το «Προσωπικό Μήνυμα στο Νικητή») από την Εταιρεία με το οποίο και θα κληθεί να δηλώσει ότι αποδέχεται το Δώρο και να χορηγήσει στην Εταιρεία τα εξής Προσωπικά του Στοιχεία (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας του Νικητή»):

  • Όνομα και επώνυμο, όπως αναγράφονται στην Αστυνομική του Ταυτότητα
  • Διεύθυνση
  • Ηλικία
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Εάν ο Νικητής, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από λήψη Προσωπικού Μηνύματος στο Νικητή, αρνηθεί το Δώρο ή δεν απαντήσει στο Προσωπικό Μήνυμα στο Νικητή ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του Δώρου για οποιοδήποτε λόγο ή εάν η επικοινωνία μαζί του δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε στην θέση του Νικητή, υπεισέρχεται ο πρώτος Επιλαχών και η
Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο Νικητή και ο Νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο Δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Στην περίπτωση που στην θέση του Νικητή υπεισέλθει ένας Επιλαχών, ο Επιλαχών θα ειδοποιηθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπεισήλθε στην θέση του Νικητή μέσω προσωπικού μηνύματος στην εφαρμογή (εφεξής το «Προσωπικό Μήνυμα στον Επιλαχόντα») από την Εταιρεία με το οποίο και θα κληθεί να
δηλώσει ότι αποδέχεται το Δώρο και να χορηγήσει στην Εταιρεία τα εξής προσωπικά του στοιχεία (εφεξής τα «Στοιχεία Επικοινωνίας του Επιλαχόντα»):

  • Όνομα και επώνυμο, όπως αναγράφονται στην Αστυνομική του Ταυτότητα
  • Διεύθυνση
  • Ηλικία
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Εάν ο Επιλαχών, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από λήψη Προσωπικού Μηνύματος στον Επιλαχόντα, αρνηθεί το Δώρο ή δεν απαντήσει στο Προσωπικό Μήνυμα στον Επιλαχόντα ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του Δώρου για οποιοδήποτε λόγο ή εάν η επικοινωνία μαζί του δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον Επιλαχόντα και ο Επιλαχών δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο Δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα παράδοση και παραλαβή του Δώρου ούτε στον Επιλαχόντα, τότε η διαδικασία θα επαναληφθεί άλλη μία φορά με τον επόμενο Επιλαχόντα. Εάν δεν καταστεί εφικτή η ανωτέρω διαδικασία, τότε η Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή του Επιλαχόντα που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω προσωπικού μηνύματος στην Εφαρμογή.

Το Δώρο θα παραληφθεί από τον κάθε ένα (εκ των τριών) Νικητή ή τον Επιλαχόντα αντίστοιχα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της αποδοχής του Δώρου και αποστολής των άνω Στοιχείων Επικοινωνίας του Νικητή ή του Επιλαχόντα αντίστοιχα ή θα αποσταλεί από την Εταιρεία εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Ο Νικητής ή ο Επιλαχών αντίστοιχα, για την παραλαβή του Δώρου, πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι το όνομα και το επώνυμο που δήλωσε στο Προσωπικό Μήνυμα στο Νικητή ή στο Προσωπικό Μήνυμα στον Επιλαχόντα αντίστοιχα είναι αληθή και ακριβή.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση ττης Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι του Νικητή ή/και του Επιλαχόντα.

5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

i. να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του ή για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο με σχετική ανακοίνωση στον Στους Ιστοτόπους. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του
διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων,

ii. να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, με τον ίδιο ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με ανακοίνωση στους Ιστοτόπους.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κανένας Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του Συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών. Το περιεχόμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία των Ιστοτόπων ανήκουν στην  πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο των Ιστοτόπων (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα τα διατηρεί σε αρχείο και θα τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, η οποία είναι προσβάσιμη. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυμένης σχέσης. Η Εταιρεία ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για την συλλογή των στοιχείων των Νικητών ή/και Επιλαχώντων για την αποστολή του Δώρου και τη διεξαγωγή της Κλήρωσης με βάση τα δημόσια ονόματα των Συμμετεχόντων στην εφαρμογή. Κάθε Συμμετέχων παρέχει αποκλειστικά και μόνο στην Εταιρεία, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων-GDPR, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων-GDPR, τα Προσωπικά του Δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό (συμμετοχή στο Διαγωνισμό – απονομή Δώρου). H Εταιρία έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και, σε κάθε περίπτωση, για όσο
χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων και μετά τη λήξη της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες δηλώσουν ρητά ότι συναινούν στη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων για την προώθηση ενημερωτικών νέων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών από την
Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τη Εταιρεία και τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση Δώρου σε αυτόν. Όλοι αυτοί οι αποδέκτες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που  έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία.

Όπου η Εταιρεία παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων σε τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οι Συμμετέχοντες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. Επιπλέον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων, διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας, καθώς και
δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία, στην διεύθυνση Λ. Κηφισού 132, Περιστέρι 12131 ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmex.gr

8. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το Δώρο. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές και οι Επιλαχώντες, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του Δώρου.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων

α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των προσωπικών μηνυμάτων στην εφαρμογή

β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στους Ιστοτόπους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω
υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης
διαθέσιμου χώρου,

γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων των Ιστοτόπων και ο κάθε επισκέπτης των Ιστοτόπων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό  της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των συνδέσμων και των περιεχομένων τους.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών των Εφαρμογών, στις οποίες παραπέμπει η ανάρτηση του διαγωνισμού μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Εφαρμογών. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς τον Νικητή, τον Επιλαχόντα, άλλο Συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνεται για:

i. οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο συμμετέχων στον διαγωνισμό από τις επιλογές και το περιεχόμενο
των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση
των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων αναλαμβάνει αποκλειστικά
την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ii. για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση Προσωπικών Δεδομένων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

iii. για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στην Εφαρμογή ή/και στους Ιστοτόπους είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

iv. ότι ο δικτυακός  τόπος των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων του θα είναι ελεύθερος από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή  του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος/Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευμένου ιού.

v. για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα των Ιστοτόπων.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Εφαρμογών, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. Κάθε Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο όσων υποβάλει ή διανέμει μέσω των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στις Εφαρμογές ή/και στους Ιστοτόπους από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ως άνω όρου η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Εταιρείας ή τρίτου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δύναται να αποβληθεί άμεσα από αυτόν από την Εταιρεία, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια καθώς και να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη κάποιου Νικητή ή/και κάποιου Επιλαχόντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής ή Επιλαχών). Σε περίπτωση δε που έχει παραδοθεί σε ένα Νικητή ή σε ένα Επιλαχόντα το Δώρο, η Εταιρεία θα δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να ζητήσει την επιστροφή του Δώρου από το Νικητή ή τον Επιλαχόντα αντίστοιχα στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους παρόντες Όρους του παρόντος κειμένου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού και ο Διαγωνισμός διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τον Διαγωνισμό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Κάθε Συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των Εφαρμογών ή/και των Ιστοτόπων και των υπηρεσιών αυτών, καθώς και την εγγραφή του σε αυτά. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των
υπηρεσιών και του περιεχομένου των. Ο Συμμετέχων οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των Εφαρμογών για ενδεχόμενες μεταγενέστερες  αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης των Εφαρμογών ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/Συμμετέχοντα αποδοχή των όρων αυτών.

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο helenvita.gr/, ενώ οποιοσδήποτε επιθυμεί διευκρινήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορεί να τις απευθύνει στην Εταιρεία με αποστολή μηνύματος στις Εφαρμογές.